Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
ASMO - HCBITMC - HCB
ASMO - HCĐITMC - HCV
ASMO - HCVITMC - HCĐ
ASMO - MERIT AWARDITMC - Khuyến khích
ASMO - STATE LEVEL

152