Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02438750348

Hiệu trưởng

Đồng Thị Quyên
Đồng Thị Quyên

Ngày sinh: 5/10/1971

Điện thoại riêng: 0932395678

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà

Ngày sinh: 9/8/1977

Điện thoại riêng: 0904888726

Nguyễn Thanh Thủy
Nguyễn Thanh Thủy

Ngày sinh: 2/2/1989

Điện thoại riêng: 0984232483